Apostille

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med apostille-stämpeln är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga normalt krävs inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad. En fullständig förteckning över konventionsländerna finns på Haag-konferensens webbplats.

I Sverige har från och med 1 januari 2005 enbart notarius publicus rätt att utfärda apostille. Notarius publicus utses av länsstyrelsen i varje län.

Lea sobre la apostilla en español.


Controle si su país es miembro de la convención de La Haya sobre la apostilla y vea qué países no lo son.

Legalisering

En legalisering innebär att UD intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta samt i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på. En legalisering säger alltså ingenting om innehållet i handlingen.
En legalisering ska utfärdas av UD, i undantagsfall av en svensk ambassad. Den ska vanligen också bestyrkas av den utländska ambassad i Stockholm, som företräder det land där handlingen ska användas.
För att legalisera en översättning krävs att översättaren är en av Kammarkollegiet auktoriserad translator (OBS! inte tolk). För fullständig förteckning över auktoriserade translatorer samt kontaktuppgifter se:
 www.kammarkollegiet.se
 www.auktranslatorer.se
 www.translatorer.se