Kammarkollegiet

Kammarkollegiet är en statlig myndighet med juridiska, ekonomiska och administrativa uppgifter. Kollegiet har drygt 200 anställda varav de flesta arbetar i Stockholm. Försäkringsavdelningen, med närmare 40 anställda, finns i Karlstad.

 

Auktorisation av översättare

Syftet med den statliga auktorisationen är att tillgodose samhällets behov av kvalificerade översättare. En översättare som är auktoriserad kallas även auktoriserad translator. Auktoriserad translator/översättare är en skyddad yrkestitel. En auktoriserad översättare översätter skrivna handlingar. Eftersom en översättning kan vara lika bindande som en originalhandling krävs det ofta att översättningen är gjord av en auktoriserad översättare. En auktorisation som översättare gäller antingen till svenska eller från svenska. En auktorisation gäller i fem år och kan därefter förnyas.

Auktoriserade översättare har genomgått Kammarkollegiets prov som omfattar översättning av en juridisk, en ekonomisk och en allmän text. Översättningen görs antingen från svenska till ett annat språk eller från ett annat språk till svenska.

FAT - Föreningen Auktoriserade Translatorer

FAT är en sammanslutning av statligt auktoriserade översättare.

Föreningens medlemmar utför kvalificerade översättningar, har lagstadgad tystnadsplikt, arbetar efter vedertagna yrkesetiska regler, tillämpar en av föreningen rekommenderad taxa och har rätt att använda officiell stämpel för bestyrkande.

Föreningens medlemmar representerar fler än 30 auktorisationsspråk, utför alla slags översättningar till / från respektive auktorisationsspråk och åtar sig uppdrag från myndigheter, företag och privatpersoner.

Vissa translatorer har auktorisation för översättning både till och från svenska. Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel för översättare med statlig auktorisation som meddelas av Kammarkollegiet (fram till 94 06 30 av Kommerskollegium) efter att ha genomgått prov med mycket högt ställda kunskapskrav. Endast fysiska personer kan inneha translatorsauktorisation.

SFÖ - Sveriges Facköversättarförening

SFÖ är Sveriges största organisation för facköversättare och översättningsföretag.
Föreningen bildades 1990 och har nu fler än 1 100 enskilda medlemmar och närmare 30 företagsmedlemmar.

SFÖ arbetar för god yrkessed och kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan professionella översättare. Våra medlemmar översätter till och från en mängd språk och inom ett stort antal ämnesområden. Via SFÖ:s sökdatabas kan översättningsköpare komma i kontakt med professionella översättare som åtagit sig att följa föreningens yrkesetiska kod och som löpande kan fortbilda sig via föreningens kurser och seminarier.

Föreningen verkar också för att höja översättaryrkets anseende i samhället och stärka dialogen mellan översättningsföretag och enskilda översättare, exempelvis genom företagsmedlemskap.
SFÖ påverkar även aktivt översättaryrkets och översättarbranschens utveckling, bland annat genom samarbete med såväl universitet och högskolor som myndigheter och systerorganisationer. Vi är idag en erkänd röst i samhällsdebatten och fungerar inte sällan som remissinstans för myndigheter i språkfrågor. SFÖ är också medlem i FIT, Fédération Internationale des Traducteurs.

 

 

Klicka på bilden för att komma till KKs hemsida

 

 

 

  

 

 

 

Klicka på bilden för att komma till FATs hemsida

 

 

 

 


 

Klicka på bilden för att komma till SFÖs hemsida